Judith Naber
Dans


Algemene voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, cursussen en workshops welke gegeven worden door Judith Naber Dans.

2. Bezoek aan de les,- oefenlocatie van Judith Naber is geheel op eigen risico. Judith Naber is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoekers op het terrein van Judith Naber.

3. Judith Naber is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van cursist / bezoeker, noch is Judith Naber aansprakelijk voor verwondingen en/of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.

4. Tijdens de vakanties gaan de lessen niet door. Deze kunnen bij uitzondering afwijken van de reguliere schoolvakanties. Op de website staan de vakanties vermeld.

5. Judith Naber heeft het recht om personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de lessen / workshops.

6. Bij ziekte van de docent doet Judith Naber haar uiterste best de les te laten doorgaan o.l.v. een vervanger of de lessen aan het eind van het seizoen in te halen. Indien dit niet lukt vervalt de les. Restitutie van het lesgeld vindt pas plaats vanaf dat er voor de vierde maal de les is komen te vervallen. De restitutie zal aan het eind van het cursusjaar worden berekend.

7. Als je zelf bent verhinderd, kan de les niet worden ingehaald en bestaat er geen recht op restitutie.

8. Ik stel het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering afmeldt. Hiervoor kun je een mailtje sturen naar info@judithnaber.nl

9. Judith Naber heeft het recht zonder opgaaf van reden personen de toegang tot het terrein van Judith Naber te weigeren.

10. Bezoekers (leerlingen, ouders, etc.) dienen zich, gedurende hun verblijf op het terrein (les,-presentatielocatie) te houden aan de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel

11. Bij een te laag aantal leerlingen in een cursus zal de cursus komen te vervallen. 

12. Indien er sprake is van overmacht (zoals een pandemie, epidemie, aardbeving, brand etc.) is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Wel wordt er geprobeerd om de lessen zoveel mogelijk in te halen of online te geven.

13. Inschrijving voor deelname aan de danslessen gebeurt door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier en akkoordbevestiging met de algemene voorwaarden. Indien de cursist jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een ouder/verzorger van de cursist.

14. Opzegging van deelname aan een cursus / les kan door een mail te sturen naar info@judithnaber.nl Na plaatsing in een cursus bestaat er geen recht op restitutie van het betaalde lesgeld.

15. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en betaling van het lesgeld op rekeningnr: NL71 INGB 0004164601 t.n.v. Judith Naber met vermelding van Naam danser en Cursusnaam bent u ingeschreven. Inschrijving gaat op volgorde van betaling.

16. Middels het indienen van een inschrijfformulier verplicht de cursist het verschuldigde lesgeld te betalen aan Judith Naber.

17. Een voorstelling in de schouwburg wordt meegerekend als een les.

18. De vakanties kunnen afwijken van de reguliere vakanties.


Toelichting toestemming plaatsing beeldmateriaal

Tijdens voorstellingen en soms in de les worden foto’s gemaakt voor publiciteitsdoeleinden om te laten zien waar we mee bezig zijn. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

Bij de inschrijving vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens dansactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s op internet. 

Bij een voorstelling worden soms video opnames gemaakt. Het niet in beeld brengen van uw kind tijdens een voorstelling is erg moeilijk. We hopen dat u hier toestemming voor geeft. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! Privacyverklaring Judith Naber Dans

Judith Naber Dans, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via: 
mail: info@judithnaber.nl
website: www.judithnaber.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Judith Naber Dans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@judithnaber.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Judith Naber Dans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van een informatieve mail, nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Judith Naber Dans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Judith Naber Dans) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Judith Naber Dans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

CategorieBewaartermijnRedenPersonalia / adres e- mailadres / telefoonnummerTot 1 jaar na beëindiging lidmaatschapOm u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening, en contact over eventuele mogelijke pr-doeleindenOverige persoonsgegevens die u actief verstrektTot 1 jaar na beëindiging lidmaatschapOm u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaanBankrekeningnummer / 7 jaar Om te voldoen aan de tenaamstelling belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
Judith Naber Dans verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Judith Naber Dans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Judith Naber Dans

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Judith Naber Dans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Judith Naber Dans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@judithnaber.nl